Política de privadesa

1. Responsable

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del lloc web www.marionaaragay.com i benyadebosc.org (en endavant, el \”LLOC WEB\”) com a usuari del mateix seran incloses en un fitxer titularitat Mariona Aragay, amb domicili social al carrer de Can Caló 65, 17830 de Mieres; proveïda amb N.I.F. núm. 44197482S; i amb adreça electrònica mariona@aragay.com.

El tractament de les vostres dades i la present Política de Privacitat es regirà pel Reglament General de Protecció de Dades o Reglament [UE] 2016/679) (el \”RGPD\”).

2. Finalitat

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de Mariona Aragay, on informarà a l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

Facilitar-vos l’accés al lloc web i millorar la experiència d’usuari
Gestionar els serveis sol·licitats en el lloc web.
Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
Elaborar un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

3. Legitimació

En remetre l’usuari les seves dades de caràcter personal a MARIONA ARAGAY, aquest consent expressament que MARIONA ARAGAY realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que s’indiqui el contrari en contractar o subscriure qualsevol producte i / o servei de MARIONA ARAGAY o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat.

L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals en paper, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial.
L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de MARIONA ARAGAY iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès pel usuari.
Tramitar encàrrecs de peticions o respondre a les peticions que siguin realitzades per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de MARIONA ARAGAY.
Realitzar estudis estadístics.
O en el cas que s’estableixi en el nostre lloc web cursar la vostra sol·licitud de registre d’usuari / o la vostra comanda de productes oferts per MARIONA ARAGAY. Un cop confirmada i acceptada la vostra sol·licitud, l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada al moment de completar el formulari de registre.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es considerarà comunicació comercial i / o publicitària tota aquella informació enviada per MARIONA ARAGAY -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de MARIONA ARAGAY amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics- per l’usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d’aquesta relació contractual i / o comercial.

Mitjançant l’enviament de dades, vosaltres presteu el vostre consentiment perquè MARIONA ARAGAY tracti les vostres dades personals conforme a les finalitats descrites. Vosaltres garantiu que les dades facilitades són veraces, exactes i completes, i es responsabilitza de notificar qualsevol canvi sobre aquests.

4. Destinataris

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup empresarial MARIONA ARAGAY per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) com a proveïdor de serveis d’enviament de newsletters.

Els fitxers són emmagatzemats en els nostres proveïdors tecnològics d’emmagatzematge web, email i màrqueting en línia, en acord a la seguretat EU-US Privacy.

En acceptar aquesta política de privacitat, ens autoritzeu expressament a tractar i comunicar les vostres dades personals a les societats esmentades i / o transferir les dades personals als referits prestadors de serveis com a encarregats del Tractament per a les finalitats descrites i donar-vos un servei complet.

MARIONA ARAGAY informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc als seus titulars.

5. Drets

D’acord amb la legislació de protecció de dades, vosaltres compteu amb els Drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a MARIONA ARAGAY estem tractant dades personals que us concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas MARIONA ARAGAY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça hola@reimagine.education o per correu postal a l’adreça MARIONA ARAGAY Carretera d’Esplugues 66 pati interior 08970 Cornellà del Llobregat – Barcelona indicant el vostre nom i cognoms, petició en la qual es concreta la seva sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i haurà d’adjuntar còpia del vostre DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Així mateix, MARIONA ARAGAY es compromet a garantir la confidencialitat de les vostres dades personals i a utilitzar d’acord amb les finalitats anteriorment indicades.

Igualment, ha d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6. Termini de conservació de les dades

Mantindrem les vostres dades personals durant la vigència de la relació contractual amb nosaltres i, un cop acabada, durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament de les dades i / o els terminis que legalment s’estableixin.